1. Indledning

 • Vil du være med til at tegne fremtidens dagtilbud i Favrskov Kommune?
 • Har du solidt indblik i, hvad der skaber læring og trivsel for børnene? 
 • Kan du lede processer og gå forrest i at skabe udvikling og motivation for medarbejderne? 
 • Ser du forældre som den bedste samarbejdspartner i udviklingen af dit dagtilbud?
 • Går du tæt på i din ledelse, og sætter du dig selv i spil? 
 • Og er du generelt god til at gå nye veje i opgaveløsningen?

Så er du måske vores nye daglige leder. 

Vores tidligere daglig leder har fået andet arbejde, og derfor søger vi en ny daglig leder til Idrætsbørnehuset Bavnehøj. 

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.400 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sæt-ter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg: 

 • Børne- og Kulturudvalget 
 • Social- og Sundhedsudvalget 
 • Kultur- og fritidsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget 
 • Planudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget. 

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du kan læse mere om Ledelsesgrundlaget her

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på hjemmesiden.

3. Dagtilbud

Dagtilbud er organiseret i Børn og Kultur-forvaltningen. Dagtilbud er opdelt i områder, som syv områdeledere har det overordnede ansvar for.

Børn og Kultur har et særligt indsatsområde for inkluderende fællesskaber. Ledelsesopgaven er her at understøtte og vise vejen for medarbejderne i løsningen af opgaven.  

Alle dagtilbud arbejder ud fra Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik, som du kan læse mere om her. Derudover arbejdes der med brugen af SMTTE og LP som pædagogiske redskaber. 

3.1. Idrætsbørnehuset Bavnehøj

Dagtilbudsområdet ”Hadsten By” består af Børnehuset Vesterskovvej, Børnehuset Ellemose og Idrætsbørnehuset Bavnehøj. Den ledige stilling som daglig leder er i Idrætsbørnehuset Bavnehøj
 

Organisationsdiagram viser området Hadsten By

Idrætsbørnehuset Bavnehøj er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år. 

Vores afsæt i den pædagogiske idræt tager udgangspunkt i idræt, leg og bevægelse som middel til at opnå et pædagogisk mål. Vi er bevidste om, at vi er kropslige rolle-modeller og går forrest ved at igangsætte pædagogiske idrætsaktiviteter. Aktiviteter, hvor alle børn har mulighed for at deltage på deres egne præmisser. 

Barnet har en medfødt bevægelsesglæde, og det er vigtigt, at barnet bevarer glæden ved bevægelse og fysisk aktivitet gennem hele livet. Vi arbejder med at børnene udvikler sig gennem de pædagogiske idrætsaktiviteter.

Idrætsbørnehuset Bavnehøj er indrettet med mange forskellige funktions- og lærings-rum, som er under løbende forandring alt efter børnenes behov.

Legepladsen ser vi som et af vores vigtige lege- og læringsrum. Vi har en stor legeplads med bålhus, motorikbaner, cykelbane, mulighed for at stå på rulleskøjter, sansebane og meget mere.

I Idrætsbørnehuset Bavnehøj arbejder vi blandt andet med inklusion, nærmeste udviklingszone, relationer/venskaber og overgange/sammenhænge fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til SFO/skole, hvor vi har et tæt samarbejde med dagplejen og skolen.

Inklusion 

”Inklusion er for alle og med alle” - dette princip er bærende i vores opfattelse af kerneopgaven og for, hvordan inklusion er en del af idrætsbørnehuset Bavnehøj. Inklusion handler om, at alle børn bliver anerkendt for dem, de er, at de trives og føler sig som en aktiv del af fællesskabet.

Vi har fokus på fællesskabets potentialer, at børn lærer af hinanden, og at alle børn kan bidrage til fællesskabet uanset deres forudsætninger for deltagelse.

Personalet er fleksibelt og tilpasser aktiviteter og grupper ud fra den aktuelle børnegruppe. Vi tilrettelægger fællesskaber, så alle får de bedste betingelser for at deltage. 

Personalet 

Personalegruppen består af 21 faste medarbejdere, her er 70 procent pædagoger og 30 procent er medhjælpere og studerende. 

I området er der tilkoblet to ressourcepædagoger, som du vil indgå i et tæt samarbejde med, både som sparringspartner om den pædagogiske praksis, i forbindelse med skabelse/udvikling af læringsmiljøer, og som støtte på enkelte børn og i samarbejdsprocesser i institutionen. 

Ressourcepædagogerne er særligt optaget af at skabe inkluderende børnefællesskaber med fokus på udvikling og trivsel i et børneperspektiv. Igennem deres indsatser arbejdes der målrettet med at implementere målene for ’Stærke dagtilbud og styrkede pædagogiske læreplaner’. Derudover er der tilknyttet fysioterapeuter, tale-høre-lærer og psykolog, som du kommer til at samarbejde med dagligt. 

Vi tilbyder 

 • En travl og afvekslende arbejdsplads med en stor frihedsgrad i tilrettelæggelsen af opgaver og løsningen af dem. 
 • Et tæt samarbejde med teamet af lederkollegaer, som har høj faglighed og mange forskellige kompetencer. 
 • Gode muligheder for at præge udviklingen på området. 
 • Faglige udfordringer i et spændende job med mange facetter og berøringsflader. 
 • Fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. 
 • En organisation, som er lydhør og åben over for nye ideer. 
 • Mulighed for personlig og ledelsesmæssig udvikling. 

4. Hovedopgaver

Som daglig leder skal du varetage den daglige og pædagogiske ledelse af Idræts-børnehuset Bavnehøj.

Du har ansvaret for: 

 • Den daglige drift af institutionen.
 • Personaleledelse. 
 • Samarbejde med forældre. 
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Institutionen har et forældreråd, der sammen med den øvrige forældregruppe, er vigtige samarbejdspartnere i udvikling af institutionen. Du bliver en central aktør i forhold til implementering af inkluderende fællesskaber i Favrskov Kommune, hvor den styrkede læreplan og opbygningen af en struktureret evalueringskultur og skabelsen af en fælles læringsforståelse er i fokus hos medarbejderne i hele området. 

Til dine administrative opgaver hører eksempelvis ansvar for mødeplan, deltagelse i lederteammøder, netværksmøder med PPR, forældresamtaler efter behov, afholdelse af årlige MUS-samtaler og personalemøder cirka hver måned m.m. 

5. Referenceforhold

Du refererer til områdelederen for Hadsten By, Flemming Rasmussen.

6. Forventninger

Vi forventer, at du: 

 • Har lyst til at indgå i et ledelsesteam, der tager udgangspunkt i de overordnede mål og værdier for børneområdet, og som sammen kan se de muligheder og udfordringer, der ligger i implementeringen af Stærkere Dagtilbud.
 • Er åben for at indgå i løbende forandringsprocesser og kan sætte processer i gang og følge dem til dørs.
 • Kan udvikle, implementere og evaluere pædagogisk praksis i mange forskellige sammenhænge.
 • Tager aktivt del i medarbejdernes trivsel og forebygger sygefravær.
 • Er loyal i din praktiske udmøntning af politiske og forvaltningsmæssige beslutninger.
 • Indgår i samarbejdet om den inklusionsfremmende indsats.
 • Kan være medskaber af et godt arbejdsmiljø, hvor høj faglighed og trivsel er omdrejningspunktet.
 • Er god til at kommunikere til forskellige målgrupper og har gennemslagskraft i både skrift og tale.
 • Arbejder struktureret og kan håndtere udfordringer på en konstruktiv og anerkendende måde.
 • Har en bred pædagogisk viden inden for det normal- og specialpædagogiske felt og kan skabe læring og udvikling for børnene.
 • Kan uddelegere ansvar og opgaver på en konstruktiv og motiverende måde.
 • Er loyal over for opgaven og tænker institutionen ind i hele området.
 • Ser lyst på livet, har en smittende humor og byder ind med positiv energi.

7. Kompetencer

Vi forventer, at du har følgende faglige og personlige kompetencer:
 

 • Har en relevant pædagogisk uddannelse.
 • Har relevant ledelsesuddannelse, eller har mod på at gå i gang med den.
 • Er god til at bevare overblikket og tænker visionært.
 • Er vant til at søge informationer og træffe hurtige dagligdags beslutninger.  
 • Er åben, udadvendt og tillidsfuld. 
 • Er god til at kommunikere - både mundtligt og skriftligt.
 • Søger indflydelse og giver din mening til kende. 
 • Arbejder anerkendende med engagement og omsorg for børn og voksne. 

8. Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat i Favrskov Kommune med aktuelt arbejdssted i Idrætsbørnehuset Bavnehøj, Skovvangsvej 24, 8370 Hadsten.

Aflønningen sker ifølge gældende overenskomst og forhåndsaftaler med BUPL. 

9. Ansættelsesprocedure

Vi ser frem til at modtage en motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvad du især vil have fokus på i din ledelse. Eksempelvis pædagogisk retning, ledelsesmæssige værdier, forældresamarbejde eller spændende ideer og tiltag, som netop du kan bidrage med til området:

Ansøgningsfristen er torsdag 6. januar 2022. 

1. samtale foregår torsdag 13. januar 2022

2. samtale foregår torsdag. 27. januar 2022.

Mellem 1. og 2. samtale udarbejdes der en personprofil. Tilbagemelding på person-profilen foregår fredag d. 21. januar 2022. 

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. 

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Tiltrædelse forventes 1. marts 2022.

Ansættelsesudvalget består af: 

 • Flemming Rasmussen – områdeleder
 • Lone Bruun - dagtilbudschef
 • Anette Mathiesen – daglig leder, Børnehuset Vesterskovvej
 • Tina Reinert– pædagog i børnehaven
 • Lasse G. Rasmussen – pædagog i vuggestuen
 • Trine Helledie - Forældrebestyrelsesrepræsentant

I 2. samtalerunde deltager rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen.

10. Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte områdeleder Flemming Rasmussen på tlf. 51 24 79 51 eller på ffra@favrskov.dk. Du er også meget velkommen til at kontakte Flemming for at aftale et besøg i Idrætsbørnehuset Bavnehøj og få en uddybende snak om stillingen.