1. Indledning

Vores nuværende erhvervskoordinator har fået nyt job som erhvervspolitisk konsulent i Vejle Kommune. Derfor tilbyder vi nu en meget spændende og udfordrende stilling tæt på den administrative topledelse.

Favrskov Kommune er en vækstkommune med godt 49.200 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med cirka 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

2. Baggrund

Favrskov Kommune er kendetegnet ved at have et godt samarbejde og en tæt dialog med det lokale erhvervsliv. Den kommunale erhvervsservice justeres løbende, så virksomhederne oplever kontakten med kommunen så let og smidig som muligt. 

Favrskov placerer sig typisk blandt de 20 bedste kommuner i Danmark, når der måles på kommunernes erhvervsvenlighed. Det gode erhvervsklima er bl.a. resultatet af en åben dialog og en række forskellige målrettede indsatser. Et vigtigt element heri er samarbejdet mellem Favrskov Kommune og Favrskov Erhverv om den lokale erhvervsservice til virksomheder og iværksættere i kommunen. Du kan læse mere om samarbejdet i Resultatkontrakt 2024 her.

Inden for erhvervsfremmeområdet samarbejder Favrskov Kommune også med Erhvervshus Midtjylland og tager aktiv del i de fælles kommunale samarbejder i Business Region Aarhus, VisitAarhus m.fl. 

Byrådet har netop godkendt Erhvervspolitik 2024-26 med overskriften ”Et godt sted at drive virksomhed. Erhvervspolitikken beskriver ambitionerne for Favrskovs fremtidige erhvervsudvikling samt kommunens erhvervsmæssige fokusområder i 2024-26. I tilknytning til erhvervspolitikken har Favrskov Kommune udarbejdet en handleplan, der udmønter erhvervspolitikkens fem temaer gennem konkrete tiltag. Erhvervskoordinatoren har i denne sammenhæng en meget vigtigt koordinerings- og opfølgningsopgave i forhold til handlingsplanens realisering. 

Favrskov Kommune prioriterer dialogen med og serviceringen af kommunens virksomheder meget højt, og erhvervskoordinatoren har derfor en særlig opgave i, sammen med kommunaldirektøren, at fastholde og videreudvikle dialogen med erhvervslivet. 

Favrskov Kommune har løbende fokus på at styrke kommunikationen omkring de erhvervstiltag, der planlægges og lanceres. Siden 2015 har Favrskov Kommune derfor løbende udgivet nyhedsbreve (ErhvervsNyt) et par gange om året. Tilsvarende er der stort fokus på at inddrage de lokale virksomheder i kommunikationsindsatsen gennem ”ambassadørfortællinger” og lignende. Erhvervskoordinatoren er tovholder på disse aktiviteter og involveres også i planlægningen af kommunens markedsførings- og turismerelaterede tiltag.

Favrskov Kommunes turismeindsats er aktuelt fokuseret på at understøtte de nuværende oplevelsesmuligheder relateret til Gudenåen (herunder deltagelse i det tværkommunale Gudenåsamarbejde) samt understøtte den fælles turismeindsats i regi af VisitAarhus.

Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af seks politiske udvalg.

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som sammen med chefen for Borgmestersekretariat og HR, referer direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, IT og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad struktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. Decentraliseringen er et vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere den samlede ressourseudnyttelse og samtidig af stor betydning for lederes og medarbejderes motivation til at yde deres bedste. 

Favrskov Kommunes ledelsesgrundlag bygger på følgende fire fokusområder: 

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog 
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback.

4. Erhvervskoordinatorens rolle og relationer  

Erhvervskoordinatoren har en meget vigtig rolle i at binde kommunens erhvervsservice sammen på tværs af forvaltningerne og samtidig understøtte borgmester og kommunaldirektør i udviklingen og vedligeholdelsen af relationerne til erhvervslivet. 

En anden vigtig rolle er samarbejdet med Favrskov Erhverv, der varetager den lokale, kommercielle erhvervsservice og med Erhvervshus Midtjylland, der servicerer virksomhederne i Favrskov med erhvervsfaglig vejledning. 

Erhvervskoordinatoren skal derfor trives i forskellige roller og være opsøgende i relationerne til mange forskellige aktører. Du får en unik mulighed for at påvirke og forme kommunens strategiske retning inden for erhvervsudvikling. Din rolle strækker sig fra at være koordinator og rådgiver til at være en synlig repræsentant for kommunen i mødet med erhvervslivet. 

Internt i Favrskov Kommune har erhvervskoordinatoren en tværgående og koordinerende rolle i forhold til de erhvervsrelaterede opgaver i de forskellige forvaltninger. Det gælder bl.a. opfølgning på opgaver, der følger af borgmesterens besøg hos kommunens virksomheder og henvendelser direkte fra virksomhederne. 

5. Hovedopgaver

Erhvervskoordinatorens opgaver kan overordnet opdeles i følgende fire kategorier:

Initiativer og samarbejde 

 • Være opsøgende i forhold til nye initiativer og tiltag, der kan bidrage til den fortsatte udvikling af erhvervsfremmeindsatserne i Favrskov Kommune. 
 • Sikre fremdrift i de erhvervspolitiske beslutninger i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. 
 • Forberede borgmesterens og kommunaldirektørens deltagelse i hhv. den politiske styregruppe og administrative styregruppe i Business Region Aarhus samt i erhvervsrelaterede opgaver i KommuneKontaktRådet i Midtjylland (KKR) og i Kommunaldirektørnetværket (KD-net) i den midtjyske region.
 • Understøtte kommunaldirektørens deltagelse i forskellige tværkommunale erhvervssamarbejder.
 • Understøtte øvrige tværkommunale projekter og samarbejder, hvor Favrskov Kommune er repræsenteret fx VisitAarhus, Gudenåsamarbejdet, Central Denmark EU-Office m.v.

Kommunikation og dialog

 • Planlægge og deltage i virksomhedsbesøg sammen med borgmesteren og kommunaldirektøren.
 • Fastholde og videreudvikle kommunens tætte kommunikation til og dialog med det lokale erhvervsliv, handelsstandsforeninger og uddannelsesinstitutioner mv. fx i form af nyhedsbrevet ErhvervsNyt, erhvervsambassadørordning, velkomstmails til nye iværksættere og tilflyttere mv.
 • Videreudvikling og vedligehold af erhvervssiderne på www.favrskov.dk/erhverv i samarbejde med webmaster.

Oplæg og analyser

 • Udarbejdelse af præsentationer og oplæg til borgmester og kommunaldirektør.   
 • Gennemførelse af analyser vedrørende erhvervsmæssige forhold, der kan danne grundlag for politiske og administrative prioriteringer og beslutninger.
 • Bidrage til den løbende økonomiopfølgning på erhvervsområdet.

Øvrige tværgående tiltag 

 • Projektledelse på tværs af de kommunale forvaltninger og arbejdsopgaver, der skal bidrage til at forbedre servicen over for erhvervslivet. 
 • Projektledelse af indsatser for erhverv og virksomheder i forlængelse af Favrskov Kommunes klimaplan 2050.

6. Referenceforhold 

Erhvervskoordinatoren refererer som de øvrige medarbejdere i sekretariatet i Teknik og Miljø til sekretariatschef Svend Brøndum. Samtidig vil erhvervskoordinatoren indgå i et meget tæt samarbejde med kommunaldirektøren, som varetager den overordnede ledelse, styring og koordinering af den kommunale erhvervsindsats.

Sekretariatet i Teknik og Miljø har 13 medarbejdere, der varetager en række administrative, service- og styringsmæssige opgaver for de politiske fagudvalg og for direktøren samt de forskellige fagområder i Teknik og Miljø. 

Du vil få din primære gang i sekretariatet for Teknik og Miljø i administrationsbygningen Torvegade 7 i Hammel, men du vil også have en del arbejdsdage i administrationsbygningen Skovvej 20 i Hinnerup. 

Du kommer til at arbejde meget selvstændigt og skal derfor evne at opsøge viden og nære relationer også uden for sekretariatet og den kommunale organisationen. I praksis vil du have få opgavemæssige fællesskaber med øvrige kollegaer i sekretariatet. 

Dit interne netværk i kommunen vil i vid udstrækning være kontaktpersonerne på erhvervsomådet.

7. Dine kompetencer

Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse. Vi ser gerne, at du har erfaring med erhvervsudviklingsarbejde eller samarbejdet mellem kommuner og virksomheder. 

Vi leder efter en medarbejder, der kan opfylde flest mulige af nedenstående kriterier:

 • Du brænder for at skabe resultater i samarbejde med andre.
 • Du har kendskab til erhvervsfremmesystemet og erhvervslivets vilkår. 
 • Du har erfaring med at arbejde i en politisk organisation - gerne i en kommune.
 • Du har en generel interesse for samfundsudviklingen - særligt på erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddannelsesområderne.
 • Du kan omstille dine analytiske evner til konkrete handlinger.
 • Du har flair for digitale løsninger og arbejder digitalt.

Vi forventer, at du kan genkende dig selv i følgende personlige kompetencer:                   

 • Du er en troværdig samarbejdspartner og kan navigere i mange vekslende relationer. 
 • Din personlighed er positiv, udadvendt og serviceorienteret. 
 • Du er fleksibel i forhold til, hvordan og hvornår arbejdet tilrettelægges.
 • Du er målrettet og resultatorienteret.
 • Du arbejder struktureret og selvstændigt.
 • Du er god til at følge op på opgaverne samt at få dem afsluttet til tiden.
 • Er velformuleret både skriftligt og mundtligt.

8. Løn- og ansættelsesforhold

Favrskov Kommune kan tilbyde et job tæt på den politiske og administrative topledelse med: 

 • Et selvstændigt ansvarsområde
 • Personlige og faglige udfordringer 
 • Gode og fleksible arbejdsforhold
 • Engagerede og humoristiske kolleger
 • En god og uformel omgangstone.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, men varierer afhængigt af opgaverne. Du skal være indstillet på at deltage i møder uden for almindelig arbejdstid. Stillingen er med fleksordning, og der må forventes at være uger, hvor timetallet kan være højere med efterfølgende mulighed for afspadsering. 

Du må påregne en del kørselsaktivitet. Det gælder både kørsel til interne møder, samt møder med samarbejdspartnere inden for kommunens grænser og i det østjyske område. Der ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst efter principperne for Ny Løn. Det samlede lønniveau vil ligge på ca. 500.000 kr. ekskl. pension.

9. Ansættelsesproces

Ansættelsesprocessen forventes at foregå efter følgende plan:

 • Ansøgningsfrist 23. februar 2024
 • Indkaldelse til første samtale 26. februar 2024
 • Første samtale med ansættelsesudvalget er 1. marts 2024
 • Anden samtale med ansættelsesudvalget er 19. marts 2024
 • Som led i ansættelsesprocessen bliver der mellem 1. og 2. samtale udarbejdet en personlighedsprofil. Du skal herefter deltage i en tilbagemelding på profilen 8. marts 2024.

I tilbagemeldingen 8. marts 2024 deltager Svend Brøndum, chef for sekretariatet i Teknik og Miljø sammen med en ekstern HR-konsulent. I forlængelse af tilbagemeldingen vil der være mulighed for en personlig samtale mellem kandidaten og sekretariatschefen. Profiltilbagemeldingen og den efterfølgende samtale varer ca. 2 timer og finder sted i tidsrummet kl. 8.00-12.30.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Kommunaldirektør Jan Kallestrup 
 • Sekretariatschef Svend Brøndum, sekretariatet i Teknik og Miljø
 • Markedsføringskoordinator Ann Kjersgaard Nohrs, sekretariatet i Teknik og Miljø.

Herudover deltager den eksterne HR-konsulent i anden samtalerunde. 

Favrskov Kommune indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Tiltrædelse forventes 1. maj 2024.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som tilbydes ansættelse ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. Den kandidat, som får stillingen tilbudt, skal fremvise straffeattest. 

10. Yderligere oplysninger

Ønskes yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Svend Brøndum på telefon 2128 9007 / [email protected] og kommunaldirektør Jan Kallestrup på telefon 2424 68 21 / [email protected].