Leder af Favrskov Mad

Her kan du læse job- og personprofilen til stillingen som leder af Favrskov Mad.

Læs også "Når du søger job - generelt om Favrskov Kommune" her

Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som består af tre fagområder: Socialområdet, Ældre og Sundhed. Der er derudover et tværgående sekretariat.

På tværs af fagområderne har vi et vedholdende fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. Social og Sundheds vision ”Sammen om et sundt og værdigt liv” danner rammen for den måde, vi møder borgeren på. Det indebærer, at vi er sammen om at understøtte et sundt og værdigt liv for borgeren. Begrebet ”sammen om” betyder, at den støtte, vi som fagprofessionelle yder, formes i et tæt samarbejde med borgerne og på tværs af fagligheder. Begrebet ”et sundt liv” betyder, at vi i arbejdet med sundhed har fokus på den mentale, sociale og fysiske sundhed. Begrebet ”et værdigt liv” betyder, at vi ser mennesket, før vi ser opgaven.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet varetager opgaver inden for sundhedspleje, tandpleje, træning, aktivitet, sundhedskurser, forebyggende hjemmebesøg, diætvejledning og madservice.

Samtidig har sundhedsområdet ansvaret for det koordinerende arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af kommunale forvaltningsområder og i samarbejde med bl.a. praktiserende læger, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og frivillige.

Den overordnede retning for kommunens arbejde med at fremme borgernes sundhed er fastlagt i sundhedspolitikken ”Sammen om et sundt liv”. Politikken er vedtaget i byrådet i april 2023 og har fokusområderne: 

 • Bedre trivsel
 • Sundere vægt
 • Mere bevægelse
 • Flere gode leveår.

En bred vifte af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser tilbydes i kommunens fire sundhedscentre, som er placeret i byerne Hinnerup, Hadsten, Hammel og Ulstrup. Her kan borgerne både benytte tilbud fra kommune, region (fx jordemoderkonsultationer) og frivillige organisationer.

Sundhedsområdet er organiseret som vist i nedenstående diagram: 

Organisationsdiagram viser Sundhedsområdet

Områdets fire afdelingsledere og sundhedschefen indgår i en fælles ledergruppe, som mødes to gange om måneden. Arbejdet i ledergruppen er præget af åbenhed, kollegial sparring, respekt for hinandens faglighed og et fælles fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.  

Favrskov Mad

Favrskov Mad er et produktionskøkken, som leverer mad til plejecentre og hjemmeboende borgere i Favrskov Kommune, samt døgnkost til alle beboerne på plejecenteret Hinneruplund. Favrskov Mad driver også en café på Hinneruplund, hvor alle udefrakommende pensionister i hverdagen har mulighed for at købe mad og spise i selskab med andre. Caféen sælger også mad til forskellige aktiviteter for pensionister – f.eks. højskoledag, suppedag og sang- og musikdag – og leverer også mødeforplejning til enkelte interne møder i kommunen.

Favrskov Mad leverer mad til ca.650 brugere, hvoraf de ca.300 er hjemmeboende. Man skal være visiteret til madservice i henhold til serviceloven for at kunne få mad fra Favrskov Mad. Borgerne kan også vælge et fritvalgsbevis og købe deres mad ved Det Danske Madhus, som er en privat leverandør.

I Favrskov Mad vægtes kvaliteten og borgernes ønsker og behov højt. Favrskov Mad har derfor nedsat et Mad og Måltidsråd bestående af borgere, som modtager maden samt en repræsentant fra Ældrerådet. Gruppen mødes to gange årligt, hvor de har mulighed for at komme med ris og ros til maden.

Favrskov Mad har 20 kostfaglige medarbejdere fordelt på 16 fuldtidsstillinger samt 2 chauffører, der leverer maden i Favrskov Mads egne kølebiler. En stor del af medarbejderne har mange års erfaring og er derfor i stand til at løse de fleste opgaver selvstændigt. Dagligdagen i køkkenet er præget af godt humør, hvor alle tager ansvar for at bidrage til de fælles opgaver.

Du kan læse mere om Favrskov Mad her

Overordnede opgaver

Som leder af Favrskov Mad vil du få ansvaret for den daglige drift af køkkenet samt levering af mad til kommunens plejecentre og hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice. 
Ledelsesopgaverne består bl.a. af:

 • Daglig ledelse af køkkenets 22 medarbejdere 
 • Overordnet planlægning af den daglige drift
 • Sikre overholdelse af hygiejne- og sikkerhedsregler
 • Budget- og økonomistyring
 • Sikre kvalitetskontrol af råvarer og færdigretter
 • Skabe rammer for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Udvikling og implementering af nye initiativer og forbedringer i forhold til kvalitet, effektiv drift og trivslen på arbejdspladsen
 • Sikre koordinering og samarbejde med relevante samarbejdspartnere, som f.eks. plejecenterledere, modtagekøkkener på plejecentre, aktivitetsteam, diætister og administrative afdelinger (herunder indkøb, løn og personale, økonomi).

Personprofil

Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du har: 

 • Stor viden fødevareproduktion og ernæring, og en relevant uddannelse som f.eks. som professionsbachelor i fødevarer og ledelse, økonoma eller lignende.
 • Erfaring med at lede et produktionskøkken – herunder erfaring med personaleledelse, økonomi- og ressourcestyring
 • Viden om hygiejne- og sikkerhedsregler – herunder kendskab til relevant lovgivning på området
 • En ledelsesmæssig uddannelse – eller lyst til tage en uddannelse.
 • Erfaring med eller lyst til at agere i en politisk ledet organisation med mange interessenter og samarbejdspartnere.

Personlige kompetencer

Du kan nikke genkendende til de fleste af nedenstående personlige og ledelsesmæssige kompetencer: 

 • Du brænder for at levere sund, ernæringsrigtig og velsmagende mad for byens ældre og udsatte borgere
 • Du leder i kraft af din involverende og løsningsorienterede tilgang
 • Du er en person, der nemt vækker tillid og skaber gode relationer
 • Du prioriterer ledelse tæt på praksis og er god til at involvere medarbejdernes viden og kompetencer i de daglige opgaver og beslutninger
 • Du har en positiv energi og kan motivere og inspirere dine medarbejdere 
 • Du arbejder struktureret, har et godt overblik og er i stand til at bevare roen og prioritere i en hverdag med mange forskelligartede opgaver. 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med Kost- og Ernæringsforbundet. 

Der er tale om en fuldtidsstilling uden højeste tjenestetid.

Arbejdssted

Køkkenet er placeret ved plejecenteret Hinneruplund, Herredsvej 16 i Hinnerup, hvor du vil have primært arbejdssted. Der vil løbende være møder andre steder i kommunen, hvor du skal transportere dig i egen bil.

Referenceforhold

Du refererer til sundhedschef Mette Bødiker Vestergaard.

Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalget består af:

 • Mette Bødiker Vestergaard, sundhedschef
 • Birgitte Larsen Bæk, ernæringsassistent, Favrskov Mad.
 • Lene Hougaard Tang, ernæringsassistent og arbejdsmiljørepræsentant, Favrskov Mad
 • Helle Würtz, ernæringsassistent, Favrskov Mad
 • Christina Rubæk Amstrup, leder af Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Direktør Ulrik Johansen og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen deltager i anden samtale.

Ansøgningsfristen er 12. august 2024, og vi beder dig sende ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og evt. øvrige relevante bilag via favrskov.dk/job.

Første samtale foregår 16. august 2024, og anden samtale foregår 28. august 2024.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en online personlighedstest mellem første og anden samtale. Tilbagemelding foregår sammen med sundhedschef Mette Bødiker Vestergaard og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen. Testtilbagemeldingen foregår den 21. august 2024.

Der vil blive indhentet referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Forventet tiltrædelse per 1. oktober 2024.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som tilbydes ansættelse, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sundhedschef Mette Bødiker Vestergaard på telefon 24 79 03 31 eller mail: [email protected] (holder dog ferie i uge 27-29).

Alle henvendelser behandles fortroligt.