Læs om tildeling af pladser, pasningsgaranti og udmeldelse her

Anvisningsreglerne er godkendt af Favrskov Byråd 27. november 2018 og anvisningsreglerne er justeret i Børne- og Skoleudvalget 2. december 2020

Favrskov Kommune tilbyder børnepasning i dagpleje, vuggestue og børnehave fra barnet er 26 uger til 6 år.

Pladsanvisningen i Favrskov Kommune fordeler pladserne. 

Forældre kan tidligst forvente, at få tilbudt en plads, når der er 2 måneder til barnet skal starte.

Vær opmærksom på, at Pladsanvisningen først kan oplyse barnets placering på ventelisten, og hvor I kan få tildelt en dagtilbudsplads 1-2 måneder før jeres behovsdato for de 3-6 årige og 1 måned før jeres behovsdato for de 0-2 årige.

Drejer din henvendelse sig om ovenstående henviser vi til den digitale pladsanvisning, hvor du selv har mulighed for at se barnets placering på ventelisten, når du logger ind.

Vi anbefaler, at du skriver dit barn op til børnehave samtidig med dagpleje/vuggestue, da tildeling af pladser blandt andet sker efter længst tid på ventelisten.

Skriv dit barn op til pasning her

Favrskov Kommune har følgende dagtilbud til børn:

Optagelse i dagpleje, vuggestue i integreret institution og børnehave sker den 1. eller 16. i måneden.

Kombinationstilbud

Har du behov for pasningsmulighed uden for almindelige åbningstider, kan du muligvis benytte dig af et kombinationstilbud. 

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje/daginstitution og tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning betyder, at barnet eksempelvis passes af en barnepige, når forælder/forældre arbejder på skæve tidspunkter.

Pasningsbehovet skal dokumenteres af vagtplaner. For samlevende voksne gælder det, at begge kan dokumentere arbejde uden for almindelige pasningsmuligheder. 

Spørgsmål og ansøgning sendes til [email protected]

Byrådet godkendte 26. juni 2018 godkendelseskriterier for kombinationstilbud

Læs mere om tilskud og tilbud og hvordan du søger her

Tildeling af plads i dagtilbud

Kriterierne for tildeling af plads i Favrskov Kommune er i prioriteret rækkefølge:

  1. Børn med særlige behov (ud fra en pædagogisk, psykologisk eller lægelig vurdering)
  2. Tvillinger har fortrinsret, hvis en dagplejer har to ledige pladser
  3. Børn med søskende i samme dagpleje/daginstitution, forudsat at søskendeparret får minimum to måneder sammen
  4. Længst tid på ventelisten (anciennitet) OBS: regnes tidligst fra barnet er 3 måneder gammel

Ved opstart at nye dagplejere/institutioner kan der ses bort fra ovenstående kriterier af hensyn til en hensigtsmæssig fordeling mellem alder og køn.

Forældre kan tidligst forvente at få tilbudt en plads 2 måneder før barnets start i pasning.

Ønske om bestemt dagpleje/institution

Du har mulighed for at skrive dig på venteliste til 3 vuggestuer/børnehaver og Dagplejen generelt (herunder 3 specifikke navngivne dagplejere). Dit barns anciennitet på ventelisten følger de pasningstilbud, I har ønsket – du kan altså ikke tage din anciennitet med til ventelisten til et andet pasningstilbud. Ønsker I andre institutioner, starter ventetiden forfra.

Da vi i Favrskov Kommune har pasningsgaranti, skal vi tilbyde dit barn en plads, og det kan vi gøre til en anden vuggestue/dagpleje/børnehave end den, du har ønsket. Takker du nej til den plads, vi giver dit barn, har du først garanti for pasning tre måneder efter. 

Har du specifikt ønsket én bestemt dagplejer eller vuggestue/børnehave, og kun ønsker plads deri, frasiger du dig pasningsgarantien helt. Du kan også risikere, at du ikke får den første ledige plads i det ønskede pasningstilbud, da vi skal følge anvisningsreglerne for ledige pladser. (eksempelvis for søskende). 

Overgang til børnehave

Det anbefales, at barnet skrives op til børnehave samtidig med dagpleje/vuggestue, da tildeling af pladser bl.a. sker efter længst tid på ventelisten.

Børn i dagpleje vil som hovedregel overgå til en børnehaveplads pr. den 1. i den måned, barnet fylder 3 år og automatisk blive udmeldt af dagplejen den sidste dato i måneden før.

Husk at skrive dit dagplejebarn op til børnehave.

Børn i vuggestue, bliver automatisk overflyttet til børnehaven i den integrerede institution, hvor barnet er pr. den 1. i den måned, barnet fylder 3 år.

Hvis der er mangel på dagplejepladser/vuggestuepladser, kan børn på 2 år og 9 måneder få tilbudt en børnehaveplads.

Pasningsgaranti

Favrskov Kommune har pasningsgaranti for børn fra 26 uger til skolestart eller førskole. Tilbuddet omfatter en plads i dagpleje, integreret institution eller børnehave.

Pladsanvisningen vil først og fremmest finde en plads, der passer til barnets alder. Garantien gælder ikke i et bestemt område eller institution, men det tilstræbes, at forældrene får tilbudt en plads i eget geografiske område (se de fire områder nedenfor):

  • Område Ulstrup består af Ulstrup, Vellev, Haurum/Sall og Thorsø.
  • Område Hammel består af Hammel, Farre og Lading.
  • Område Hadsten består af Hadsten, Laurbjerg, Houlbjerg, Voldum, Selling og Hadbjerg.
  • Område Hinnerup består af Hinnerup, Søften og Korsholm

Garantien gælder 3 måneder efter kommunen har modtaget ansøgningen om plads.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 15. eller den sidste i en måned.

Der kan ske udmeldelse med kortere varsel, hvis pladsen efter Pladsanvisningens vurdering kan benyttes af et andet barn.

Udmeldelsen skal ske digitalt på Den Digitale Pladsanvisning.

Fastholdelse af plads ved længere ferie/orlov (garantiplads)

Skal dit barn ikke passes i en længere periode for eksempel pga. ferie eller orlov (gælder dog ikke ved tilskud til pasning af egne børn), kan barnet beholde sin plads i dagplejen/vuggestue/børnehave (dog ikke ved én bestemt dagplejer)

Perioden er betalingsfri og kan vare fra minimum 1 måned til maksimum 1 år.

Du skal søge om en garantiplads hos Pladsanvisningen senest 1 måned inden ferien/orloven starter. Da opkrævning for pasning altid er den 1. eller 16. i måneden, skal I varsle om ferien/orloven 1 måned inden enten den 1. eller 15. i måneden.

Spørgsmål og ansøgning sendes til [email protected]

Vær opmærksom på ikke at sende personfølsomme oplysninger som CPR-nummer via mail. Her skal du skrive til Pladsanvisningen via din egen e-boks. Du vælger ”skriv ny post”, skriver beskeden og sender til Favrskov Kommune/Pladsanvisningen eller direkte via linket her