Læs om tildeling af pladser, pasningsgaranti og udmeldelse her

Anvisningsreglerne er godkendt af Favrskov Byråd 27. november 2018 

Favrskov Kommune tilbyder børnepasning i dagpleje, vuggestue og børnehave fra barnet er 26 uger til 6 år.

Pladsanvisningen i Favrskov Kommune fordeler pladserne. 

Forældre kan tidligst forvente, at få tilbudt en plads, når der er 2 måneder til barnet skal starte.

Vi anbefaler, at du skriver dit barn op til børnehave samtidig med dagpleje/vuggestue, da tildeling af pladser blandt andet sker efter længst tid på ventelisten.

Skriv dit barn op til pasning her

Favrskov Kommune har følgende dagtilbud til børn:

Optagelse i dagpleje, vuggestue i integreret institution og børnehave sker den 1. eller 16. i måneden.

Kombinationstilbud

Har du behov for pasningsmulighed uden for almindelige åbningstider, kan du muligvis benytte dig af et kombinationstilbud. 

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje/daginstitution og tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning betyder, at barnet eksempelvis passes af en barnepige, når forælder/forældre arbejder på skæve tidspunkter.

Pasningsbehovet skal dokumenteres af vagtplaner. For samlevende voksne gælder det, at begge kan dokumentere arbejde uden for almindelige pasningsmuligheder. 

Spørgsmål og ansøgning sendes til pladsanvisningen@favrskov.dk

Byrådet godkendte 26. juni 2018 godkendelseskriterier for kombinationstilbud

Læs mere om tilskud og tilbud og hvordan du søger her

Tildeling af plads i dagtilbud

Kriterierne for tildeling af plads i Favrskov Kommune er i prioriteret rækkefølge:

  1. Børn med særlige behov (ud fra en pædagogisk, psykologisk eller lægelig vurdering)
  2. Tvillinger har fortrinsret, hvis en dagplejer har to ledige pladser
  3. Børn med søskende i samme dagpleje/daginstitution, forudsat at søskendeparret får minimum to måneder sammen
  4. Længst tid på ventelisten (anciennitet) OBS: regnes tidligst fra barnet er 3 måneder gammel

Ved opstart at nye dagplejere/institutioner kan der ses bort fra ovenstående kriterier af hensyn til en hensigtsmæssig fordeling mellem alder og køn.

Forældre kan tidligst forvente at få tilbudt en plads 2 måneder før barnets start i pasning.

Ønske om bestemt dagpleje/institution

Det er muligt at ønske en bestemt dagplejer eller institutionsplads til dit barn. I så fald er barnet på venteliste, indtil der er en ledig plads hos dagplejeren eller i institutionen. Det betyder også, at I fravælger pasningsgarantien, da kommunen ikke kan garantere en ledig plads, til når barnet fylder 26 uger. 

Overgang til børnehave

Det anbefales, at barnet skrives op til børnehave samtidig med dagpleje/vuggestue, da tildeling af pladser bl.a. sker efter længst tid på ventelisten.

Børn i dagpleje vil som hovedregel overgå til en børnehaveplads pr. den 1. i den måned, barnet fylder 3 år og automatisk blive udmeldt af dagplejen den sidste dato i måneden før.

Husk at skrive dit dagplejebarn op til børnehave.

Børn i vuggestue, bliver automatisk overflyttet til børnehaven i den integrerede institution, hvor barnet er pr. den 1. i den måned, barnet fylder 3 år.

Hvis der er mangel på dagplejepladser/vuggestuepladser, kan børn på 2 år og 9 måneder få tilbudt en børnehaveplads.

Pasningsgaranti

Favrskov Kommune har pasningsgaranti for børn fra 26 uger til skolestart eller førskole. Tilbuddet omfatter en plads i dagpleje, integreret institution eller børnehave.

Pladsanvisningen vil først og fremmest finde en plads, der passer til barnets alder. Garantien gælder ikke i et bestemt område eller institution, men det tilstræbes, at forældrene får tilbudt en plads i eget geografiske område:

  • Område Ulstrup består af Ulstrup, Vellev, Haurum/Sall og Thorsø.
  • Område Hammel består af Hammel, Farre og Lading.
  • Område Hadsten består af Hadsten, Laurbjerg, Houlbjerg, Voldum, Selling og Hadbjerg.
  • Område Hinnerup består af Hinnerup, Søften og Korsholm

Garantien gælder 3 måneder efter kommunen har modtaget ansøgningen om plads.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 15. eller den sidste i en måned.

Der kan ske udmeldelse med kortere varsel, hvis pladsen efter Pladsanvisningens vurdering kan benyttes af et andet barn.

Udmeldelsen skal ske digitalt på Den Digitale Pladsanvisning.