1. Indledning

 • Har du ledelseserfaring?
 • Vil du være med til at styrke inkluderende fællesskaber i Favrskov Kommune?
 • Brænder du for bevægelse, natur og udeliv?
 • Har du evnen til af formidle og opnå følgeskab?
 • Vil du være med til etablere læringsmiljøer for børn og voksne?
 • Har du en stærk pædagogisk og ledelsesmæssig profil og solidt indblik i, hvad der skaber læring og trivsel for børnene? 
 • Kan du lede processer og gå forrest i at skabe udvikling og motivation for medarbejderne?
 • Ser du forældre som de bedste samarbejdspartnere i udviklingen af dit dagtilbud?
 • Og er du generelt god til at gå nye veje i opgaveløsningen?

Så er du måske vores nye daglige leder. 

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 49.400 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,2 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. 

I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du kan læse mere om Ledelsesgrundlaget her

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på favrskov.dk.

3. Dagtilbud

Dagtilbud er organiseret under Børn og Kultur og opdelt i syv områder hvor hvert område har sin egen leder. Dagplejen er organiseret som en selvstændig enhed, ligeledes med egen leder.

Inkluderende fællesskaber er det overordnede tema de kommende år. 

Alle dagtilbud arbejder ud fra Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik, som du kan læse mere om her. Derudover arbejdes der i dagtilbuddene med kvalitetsmålinger, brugen af SMTTE, RAART, AL og LP-modellen som pædagogiske redskaber. 

3.1.  Hadsten Opland

Dagtilbudsområdet ”Hadsten Opland” består af Børnehuset Skattekisten, Voldum Børnehus, Børnehuset Hadbjerg og Selling Børnehus. Den ledige stilling er som daglig leder af Voldum Børnehus, hvor timetallet er 37 t/u med ca. 17 ledelsestimer og 20 pædagogtimer. 

Dekorativt element

Voldum Børnehus 

Voldum Børnehus et integreret dagtilbud, pt. har vi samlet indskrevet ca. 50 børn fra 0-6 år.

I Hadsten Opland har vi særlig fokus på vores udemiljøer og bevægelse. Vi vil skabe aktive, inspirerende og inkluderende læringsmiljøer, hvor der er mange små læringsmiljøer, og hvor der er sammenhæng mellem vores pædagogiske tanker fra inde til uderummet. Legepladsen skal være et sted, hvor børnene er glade for at opholde sig, og hvor de kan trives og udvikles. Børn skal have lov til den frie leg. Men for de børn, som har brug for lidt hjælp til at komme i gang med legen, skal vi som personale sætte nogle ting i gang og være gode rollemodeller. 

Vores mål og prøvehandlig er, at tiden på legepladsen skal skabe de bedste betingelser for læring og for fællesskaber mellem børnene. Vi ønsker at skabe en legepladskultur, hvor alle børn har mulighed for aktivt at blive en del af et fællesskab. 

Tiden på legepladsen skal give børnene mulighed for på eget initiativ at lege lige det, som de har lyst til. Vi har fokus på at igangsætte pædagogiske aktiviteter og lege, som kan være med til at styrke bevægelse, relationer, samarbejde og fællesskaber hos børnene. Som kommende daglig leder for Børnehuset Skattekisten, skal du stå i spidsen for, at prøvehandlingerne bliver implementeret og lykkes.

Inklusion 

”Inklusion er for alle og med alle”. Dette princip er bærende i vores opfattelse af kerneopgaven og for, hvordan inklusion er en del af vores praksis. Inklusion handler om, at alle børn bliver anerkendt for dem de er, at de trives og føler sig som en aktiv del af fællesskabet.

Vi har fokus på fællesskabets potentialer, at børn lærer af hinanden, og at alle børn kan bidrage til fællesskabet uanset deres forudsætninger for deltagelse.

Personalet er fleksibelt og tilpasser aktiviteter og grupper ud fra den aktuelle børnegruppe. Vi tilrettelægger fællesskaber, så alle får de bedste betingelser for at deltage. 

Vi arbejder med inklusion ud fra et børnesyn, nærmeste udviklingszone, relationer/venskaber og overgange/sammenhænge fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til SFO/skole, hvor vi har et tæt samarbejde med dagplejen og skolen.

Personalet 

Personalegruppen består af ca. 10 medarbejdere, her er 70 procent pædagoger og 30 procent er medhjælpere eller pædagogiske assistenter.

I området er der tilkoblet to ressourcepædagoger, som du vil indgå i et tæt samarbejde med, både som sparringspartner om den pædagogiske praksis, i forbindelse med skabelse/udvikling af læringsmiljøer, som støtte på enkelte børn og i samarbejdsprocesser i institutionen. 

Ressourcepædagogerne er særligt optaget af at skabe inkluderende børnefællesskaber med fokus på udvikling og trivsel i et børneperspektiv. Igennem deres indsatser arbejdes der målrettet med at implementere målene for ’Stærke dagtilbud og styrkede pædagogiske læreplaner’, tidlig opsporing og tidlig indsats.

Derudover samarbejder vi med PPR, hvor der er tilknyttet fysioterapeuter, tale-høre-lærer og psykolog, som du kommer til at have samarbejde med. 

Vi tilbyder 

 • Læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling og læring.
 • Velfungerende pædagogiske praksisser, hvor tidlig indsats, legen, udeliv, inklusion, sprog og motorik danner fundamentet for det pædagogiske arbejde. 
 • Medarbejdere med høj faglighed og stort fokus på børneperspektivet.
 • Medarbejdere, der er optaget af den styrkede pædagogiske læreplan, etablering af læringsmiljøer, pædagogisk udvikling og kompetenceudvikling.
 • Aktive, ressourcestærke og engagerede forældre.
 • Mindre dagtilbud i små landsbyer.
 • Godt tværfagligt samarbejde, hvor vi arbejder tæt sammen om kerneopgaven.
 • To meget kompetente og fagligt stærke ressourcepædagoger i vores område.
 • Vi vil gerne forstyrres og ser forskelligheder som en ressource. 
 • Forpligtende samarbejde med dagpleje og skole.
 • En lederstilling med ca. 17 administrative timer og 20 børnetimer. 

Lederteam 

Teamledelsen består af en områdeleder og tre daglige ledere, hvoraf du er den ene. Vi er et erfarent og uformelt lederteam, der loyalt bakker op om fælles beslutninger. Vi prioriterer at støtte og hjælpe hinanden, være åbne og ærlige og turde bede om hjælp. Vi samarbejder om at skabe gode dagtilbud med fælles værdier og mål, der omsættes med respekt for forskelligheden i vores 4 dagtilbud. 

Der arbejdes ud fra et fælles fagligt og strategisk fundament. Samarbejdet i vores lederteam er kendetegnet ved et stort engagement og høj lederkvalitet i opgaveløsningen. Lederteamet indgår i et tæt samarbejde med dagplejen og skolerne, om at være et tilbud af højeste kvalitet for områdets børn og familier. Lederteamet udviser troværdighed og loyalitet for de løbende politiske tiltag i Favrskov Kommune, og vi ser de muligheder, der ligger i forløbende forandringsprocesser.

Som medlem i lederteamet skal du derfor:

 • Have interesse for og lyst til at indgå i et tæt teamsamarbejde og proaktivt arbejde med fælles opgaver.
 • Bidrage aktivt til videreudvikling af dit dagtilbud, inden for de eksisterende rammer og aftaler.
 • Inspirere og udfordre os i den ledelsesfaglige dialog om det pædagogiske arbejde.
 • Omsætte fælles beslutninger i eget dagtilbud.
 • Udvise loyalitet over for ledelsesmæssige beslutninger samtidig med, at du har frihedsgrader og råderum i dit eget dagtilbud.
 • Arbejde systematisk og komme i mål.

4. Hovedopgaver

Som daglig leder skal du varetage den daglige og pædagogiske ledelse af Voldum Børnehus.

Du får ansvaret for: 

 • Den daglige drift 
 • Personaleledelse – herunder opfølgning på sygefravær
 • Samarbejde med forældre
 • Samarbejde med ressourcepædagoger
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Institutionen har to forældre i områdebestyrelsen og et festudvalg, der arrangerer sommerfest, halloweenhygge, diskofest for børn og en arbejdsdag på legepladsen. Du bliver en central aktør i implementeringen af Børn og Kulturs indsatsområde ’Inkluderende Fællesskaber, den nye styrkede læreplan, herunder evalueringskulturen og skabelsen af en fælles læringsforståelse hos medarbejderne. 

Til dine administrative opgaver hører f.eks. varetagelse af mødeplan, deltagelse i lederteammøder hver anden uge, netværksmøder med PPR, forældresamtaler efter behov, afholdelse af årlige MUS-samtaler og personalemøder cirka hver måned m.m. 

5. Referenceforhold

Du refererer til områdelederen for Hadsten Opland, Linda Le Page Nymark.

6. Forventninger 

Vi forventer, at du: 

 • Har lyst til at indgå i et ledelsesteam, der tager udgangspunkt i de overordnede mål og værdier for børneområdet, og som sammen kan se de muligheder og udfordringer, der ligger i implementeringen af Dagtilbudsaftalen
 • Er åben for at indgå i løbende forandringsprocesser og kan sætte processer i gang og følge dem til dørs.
 • Kan udvikle, implementere og evaluere pædagogisk praksis i mange forskellige sammenhænge.

7. Ansættelsesprocedure 

Vi ser frem til at modtage en motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvad du især vil have fokus på i din ledelse. F.eks. pædagogisk retning, ledelsesmæssige værdier og erfaringer, forældresamarbejde eller spændende ideer og tiltag, som netop du kan bidrage med til området:

Vi kalder løbende ind til samtale. Som led i ansættelsesprocessen bliver der mellem 1. og 2 samtale udarbejdet en personprofil. 

Vi er fleksible mht. startdato for rette vedkommende.

Ansættelsesudvalget består af: 

I 2. samtale deltager desuden rekrutteringskonsulent Rebecca Abl.

8. Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat i Favrskov Kommune med arbejdssted i Voldum Børnehus, Østervænget 1, 8370 Hadsten.

Aflønningen sker ifølge gældende overenskomst og forhåndsaftaler med BUPL. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Linda Le Page Nymark på 26 12 59 80 eller mail [email protected]